ارائه گزارش تصاویر پزشکی (MRI ،CT Scan ،CBCT، ماموگرافی، سنجش تراکم استخوان، رادیوگرافی عمومی و تخصصی) در کمترین زمان با بیشترین دقت

MRI

درخواست گزارش تصاویر MRI دارم.

CT Scan

درخواست گزارش تصاویر CT Scan دارم.

CBCT

درخواست گزارش تصاویر CBCT دارم.

ماموگرافی

درخواست گزارش تصاویر ماموگرافی دارم.

رادیولوژی

درخواست گزارش تصاویر رادیوگرافی دارم.

فهرست